Verifiering och validering

Verifiering innebär att kontrollera att en produkt uppfyller de krav som den har upphandlats för att uppfylla. Det är alltså en mätning mot en kravspecifikation där varje krav skall kontrolleras om det är uppfyllt eller inte. Att verifiera krav kan göras på många olika sätt, exempelvis analys eller någon form av provning där man mäter de egenskaper som skall provas. För att kunna göra en lyckad verifiering krävs att kraven är formulerade på sådant sätt att kraven är mätbara och att provningen är praktiskt genomförbar. Därför är det en stor fördel att verifieringsarbetet startar i kravspecifikationsfasen i ett projekt.

Verifiering är ett stort begrepp och kan omfatta både planläggning och genomförande. Verifieringsplaner tas fram, likaså provplan och givetvis en verifieringsrapport där resultatet presenteras.

Validering kommer normalt efter verifiering och är ett sätt att kontrollera att det som levererats verkligen uppfyller de behov som kravspecifikationen är skriven utifrån eller – vilket är minst lika vanligt i stora, komplexa projekt – att det som levererats kan användas även under den förändrade behovsbild som uppstått från det att kunden la beställningen till dess leverantören levererade.

Interop har stor erfarenhet av både verifiering och validering avseende både planläggning och genomförande. Vi är också ett självständigt företag vilket borgar för ett opartiskt resultat

Exempel på områden som vi har genomfört verifiering och validering är:

Underrättelsenhet 23, UndE 23

UndE 23 är en markbaserad centralspaningsradar. UndE 23 har till uppgift att lokalisera objekt som rör sig i luften och sammanställa egen och andra sensorers luftlägesinformation till en gemensam luftlägesbild. Informationen sänds till skjutande luftvärnsenheter och andra system som utnyttjar den. UndE 23 har också förmåga att spana på ytan, dvs att upptäcka sjömål.

Interop har detagit i verifiering av UndE23.

MarkBaseradLuftvärnsCentral, MBLvC

I MBLvC samlas information från alla radarsystem, stridsledningscentraler, IFF-system (Identification Friend or Foe) med mera till en sammanställd luftlägesbild. Från ledningscentralen delas sedan den information ut som eldenheterna behöver för att bekämpa mål i luften. MBLvC fungerar även som interoperabilitetsnod med bland annat Länk16 och HaveQuick 2.

Interops medarbetare har bidragit i verifieringen av MBLvC som provledare.


Nedan visas kortfattade versioner av nyheter relaterade till denna sida. Klicka på respektive rubrik för att läsa hela nyheten.

Jobba på Interop?

Är du intresserad av att arbeta hos oss? Läs mer här.