Skip to main content

Integritetspolicy

Viktig information till dig som besöker vår hemsida eller kommunicerar med oss

Denna integritetspolicy beskriver hur Interop AB behandlar dina personuppgifter, det vill säga all information som direkt eller indirekt kan kopplas till dig som levande fysisk person, inom ramen för vår verksamhet.

När du besöker vår hemsida kommer du i kontakt med våra kontaktuppgifter. Vi förutsätter att du inte samlar in dessa uppgifter, inte säljer dem vidare och bara använder dem för att själv komma i kontakt med oss.

Du får dela med dig av länkar till vår hemsida.

Vid ditt besök kan vi samla in uppgifter i syfte att få statistik över besök, men vi lämnar inte ut de insamlade uppgifterna i annat syfte än för att själva få statistiken.

När du kommunicerar med oss får du del av våra personuppgifter och delar du själv med dig av dina personuppgifter i form av namn, e-postadress och liknande.

Kontaktar du oss som privatperson (till exempel jobbsökande) lovar vi att vi tar bort dina personuppgifter om du ber oss om det.

Vi behandlar dina personuppgifter när du använder våra tjänster på det vis som framgår nedan och vi värnar om din integritet och följer vid var tid tillämplig lagstiftning som syftar till att skydda dig som individ.

Om vi gör ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att publicera den nya Integritetspolicyn här.

Om du tillhandahåller oss personuppgifter om andra personer är du ansvarig för att vi får behandla personuppgifterna i enlighet med denna integritetspolicy.

Insamling och behandling av personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar om dig har du själv, eller den som hanterar ditt ärende, lämnat till oss. Uppgifterna, som ibland kan innefatta känsliga uppgifter, behandlar vi med stöd av ditt samtycke för att administrera och tillhandahålla den tjänst du beställt eller använder. Om du inte själv hanterar ditt ärende hos oss kan uppgifterna komma från den entreprenör som hanterar ditt ärende. I så fall kan vi också komma att behandla information om kontaktpersonen hos entreprenören.

Du hittar information om cookies i vår cookie-policy.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter med stöd av rättslig grund för de ändamål som anges nedan.

Samtycke

  • För att kunna hantera beställning av konsultuppdrag
  • För att kunna genomföra konsultuppdrag

Vårt berättigade intresse

  • För att underlätta framtida konsultuppdrag
  • För att kunna skicka marknadsföring via e-post eller sociala medier till dig som gjort en beställning eller förfrågan
  • Kommunikation i våra sociala medier

Våra rättsliga förpliktelser

  • Hantering av reklamationsärenden eller andra anspråk
  • För att fullgöra skyldigheter enligt lag, domstols- eller myndighetsbeslut

Överföring av dina personuppgifter

Vi använder i vissa fall personuppgiftsbiträden (såsom banker samt IT-leverantörer och -konsulter) för att hantera betalningar, datalagring och tillhandahållande av andra IT-tjänster samt för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet på ett effektivt sätt. Vi överför i sådana situationer personuppgifter för personuppgiftsbiträdets behandling i enlighet med ett avtal med oss med instruktioner avseende sådan behandling.

Vi kan också komma att överföra vissa personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga, vilket innebär att dessa själva bestämmer varför och hur (ändamål och medel) dina personuppgifter ska behandlas. En sådan överföring görs exempelvis till företag som erbjuder självständiga betallösningar för att administrera din betalning till oss. Betaltjänstleverantören är självständigt personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina betalningar och informerar dig separat om hur de behandlar dina personuppgifter.

Om du använder våra sociala medier kommer även dessa att behandla dina personuppgifter (t.ex. Facebook eller Instagram) i enlighet med sina egna integritetspolicyer.

Vi överför inte personuppgifter utanför EU/EES förutom e-post och fillagring i enlighet med EU-US Data Privacy Framework.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar personuppgifter så länge som dessa är nödvändiga för att uppfylla det ändamål vi behandlar dem för. Vi har rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga personuppgifter om dig och vi minimerar också lagringstiden så mycket som möjligt.

För att hantera konsultuppdrag lagras personuppgifter från beställningstillfället och minst till och med leverans av tjänst. Personuppgifter raderas alternativt anonymiseras två år efter att de inte behövs för det syfte de samlades in för. I avtalsförhållande sparas personuppgifter under avtalsperioden och två år efter att avtalsperioden upphört. Personuppgifterna raderas inte om vi har en löpande kontakt med kunders och leverantörers kontaktpersoner.

Dina kommentarer och chattar i sociala medier finns kvar tills du själv tar bort kommentaren eller chatten. I sociala medier kan dock dina kommentarer och/eller chattar komma att rensas enligt våra vid var tid gällande rutiner utan föregående kommunikation med dig.

När det gäller personuppgifter om din betalning lagras de personuppgifter som finns i vårt bokföringsmaterial enligt Bokföringslagen (1999:1078).

Personuppgifter om dig som vi behandlar vid ett eventuellt anspråk från dig lagras från den tidpunkt då sådant anspråk framställs och så länge processen avseende anspråket pågår samt ytterligare två år.

Säkerhet för dina personuppgifter

Vi har vidtagit särskilda åtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång.

Uppgifter som vi får om dig i din egenskap av privatperson (exempelvis i en jobbansökan) i brev (papper) hanteras inte elektroniskt av oss (skannas inte).

Dina rättigheter

Rätt till tillgång till dina personuppgifter

Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få information om hur vi behandlar desamma och att få en kopia av dina personuppgifter (”registerutdrag”).

Rätt att återkalla ditt samtycke och att invända mot behandling

Du har rätt att återkalla hela eller del av det samtycke som du lämnat till oss för behandling av dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer inte behandlas för direktmarknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. 

Rätt till rättelse

Du har rätt att få eventuella felaktiga personuppgifter rättade och att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

Rätt till radering (rätten att bli bortglömd) och begränsning av behandling

Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter och vi kommer då att radera dessa under vissa förutsättningar, t.ex. när personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlats in eller annars behandlas för eller om du återkallar ditt samtycke som behandlingen grundar sig på och det inte finns någon annan rättslig grund för behandlingen.

Du har även rätt att under vissa förutsättningar (t.ex. om du bestrider personuppgifternas korrekthet eller om behandlingen är olaglig och du motsätter dig att personuppgifterna raderas) få behandlingen av dina personuppgifter begränsad.

GDPR

Från och med 25 maj 2018 gäller EU-förordningen General Data Protection Regulation (GDPR).

Personuppgiftsansvarig

Interops CSO är personuppgiftsansvarig på Interop AB.