Skip to main content

Systemarbete

Systemarbete (System Engineering [SE])

Systemarbete bedrivs normalt över tiden inom ett projekt. Det brukar vara som mest intensivt i början av ett projekt för att därefter minska vartefter tiden går. 

Systemarbete , eller System Engineering  (SE) som det heter på engelska, är ett brett begrepp som omfattar många verksamheter, beroende på projektets omfattning.

Nedan beskrivs systemarbete som exempel kopplade till olika faser i ett projekt.

01

Upphandlingsfasen

Systemarbetet innebär att med systemspecifikationen som grund ta fram olika dokument. Systemspecifikationen är dokumentet där kunden beskriver vilka förmågor som avses lösas. Det är ett toppdokument som bryts ned till olika dokument under upphandlingsfasen.

Systemdesignbeskrivning (SSDD)

Systemdesignbeskrivning (SSDD) är ett dokument som beskriver hur de de ställda systemkraven ska kunna realiseras inför en upphandling. Syftet med systemdesignbeskrivningen är att ge ett internt underlag för realiserbarhetsbedömning, systemsamordning och produktionsstyrning.

Kravspecifikationer (SSS)

I systemarbetet ingår att ta fram kravspecifikationer (SSS) för att utifrån styrande dokument utforma upphandlingsunderlag som innehåller kraven på det som ska upphandlas.

Att utforma kravspecifikationer handlar om att bryta ned styrande dokument till krav som en leverantör ska kunna uppfylla. Kraven ska dels vara tydligt utformade för att minimera feltolkning och dels ska kraven gå att verifiera i ett senare skede i projektet.

Iterationer

Systemarbetet utgår i regel från högsta systemnivå och genomförs iterativt ner till lägre systemnivåer beroende på hur upphandlingen utformas.

02

Genomförandefasen

Under genomförandefasen sker systemarbete genom att vid behov gå  igenom befintliga dokument och uppdatera dem, exempelvis på grund av ändrade förutsättningar under projektets gång.

Ändringar införs mha CR (Change Request) som alla berörda parter tar del av och godkänner innan ändringen formellt beslutas i ett CCB-möte (Change Control Board).

Att det sker formellt och riktigt är mycket viktigt, inte minst om ändringen dels påverkar liggande kontrakt och dels omfattar krav som innebär ändringar i verifieringen där leverantören ska bevisa kravuppfyllad för att få leverera.

I denna fas kan det också vara lämpligt att uppdatera kravspecifikationerna mot det som leverantören faktiskt levererar. Därmed speglar kravspecifikationerna verkligheten, vilket underlättar framtida modifieringar.

03

Slutfasen

I slutfasen av projektet handlar systemarbetet om att uppdatera befintliga specifikationer mot verkligheten. I detta kan det även ingå att dokumentera eventuella avvikelser mot tidigare utgåvor.

Interop har mångårig erfarenhet av systemarbete i olika projekt.

Insatsförmåga Luftvärn

I projekt InsatsFörmåga Luftvärn (IFLv) upphandlade FMV två nya systemenheter EldE 98 och LvC samt uppgraderar de befintliga systemenheterna EldE 97, PS-91 och UndE 23. Upphandlingen omfattar även ett nytt helt ledningssystem anpassat för luftvärnets behov.

Interop har som oberoende leverantör bistått FMV med systemarbete i alla faser enligt ovan under hela projekttiden.

Komnät Flygbas

Kommunikationsnät Flygbas är ett kommunikationsnätskoncept för flygbassystem med syftet att göra flygbaserna rörligare och att kunna nyttja det svenska flygbaskonceptet såväl nationellt som internationellt.

Inteop har bistått FMV med systemarbete under upphandlingsfasen av Komnät Flygbas.

LvS 1.0

I LvS 1.0 ingår en central ledningsplats för luftvärnet. GBADOC, Ground Based Air Defense Operational Centre som Sverige leasede av Norge.  Konceptet togs fram inför NBG 08 och fanns kvar fram till 2017 då GBADOC avvecklades till förmån för IFLv.

Interop deltog i systemarbete för att integrera GBADOC med befintliga svenska Lvsystemenheter, Rb70, PS-91, UndE 23 och EldE 97.

Våra andra tjänster

ILS

Integrated Logistics Support (ILS) är ett samlingsnamn på metoder för att kunna genomföra ett effektivt underhåll.

Verifiering och validering

Verifiering och validering är två begrepp med olika betydelse. Verifiering är en självklar komponent i princip alla projekt, medans validering är något som görs efter att projektet levererat till kunden.

Ackreditering

Att ackreditera ett system är att godkänna systemet för användning i den kontext för vilken systemet är framtaget för att lösa en uppgift.