Skip to main content

ILS

Integrated Logistics Support

ILS

Integrated Logistics Support (ILS) är ett samlingsnamn på processer och metoder för att redan i samband med kravställning och systemdesign planera för ett systems införande, användning och underhåll under hela livscykeln, vilket även inkluderar systemets avveckling. Beroende på systemets omfattning och var i livscykeln systemet befinner sig väljs vilka ILS-aktiviteter som ska genomföras och i vilken omfattning. Genom att skräddarsy dessa aktiviteter uppnås önskad effekt.

De skräddarsydda ILS-aktiviteterna kan bland annat omfatta:

 • Analys och eventuellt anpassning av befintlig underhållsorganisation
 • Design av ny underhållsorganisation
 • Analys och eventuellt anpassning av systemkonstruktion
 • Prediktering av systemets tillförlitlighet
 • Analys av vad i systemet som är reparerbart
 • Dimensionering av volym och lokalisering av reservmateriel
 • Analys och eventuellt anpassning av befintliga underhållsanläggningar
 • Utarbetande av underhållsavtal
 • Upprättande av dokumentation
 • Framtagning och genomförande av utbildning
 • Uppföljning av systemets felutfall

Ett skräddarsytt och bra genomfört ILS arbete resulterar i ett system där teknisk design och underhållslösning är väl avvägda. Detta för att i ett livscykelperspektiv kunna erbjuda kunden ett system som i sin helhet uppfyller ställda krav till lägsta möjliga kostnad.

Kravställning

Kravställs inte livslängd, driftsäkerhet och underhållsäkerhet är det inte säkert att du får det du önskar.

Anskaffning

Det är inte alltid det alternativ med lägst inköpspris som är det billigaste sett ur livscykelperspektivet.

Beredning

Underhållsberedning syftar till att identifiera en underhållslösning som säkerställer systemets funktion över tiden.

Produktion

Vid produktion är bevakning av underhålls-aspekter viktiga, exempelvis vägval som påverkar hur underhåll genomförs.

Förvaltning

Under förvaltningen bevakas underhålls- lösningen som har valts. Lösningen justeras om behov finns.

Avveckling

I samband med avveckling hanteras frågor såsom hur materiel ska hanteras, exempelvis återbruk eller kassation.

Interop har mångårig erfarenhet av systemarbete i olika projekt.

Internationella insatser

Försvarsmakten deltar med personal och förband i ett flertal internationella insatser. Vid FMV finns projekt med uppgift att ta fram, leverera och förvalta ledningsstödsystem för dessa insatser.

Interop bemannar sedan flera år tillbaka projektet med ILS-kompetens och har bland annat deltagit i kravställning och design av ledningsstödsystem, framtagning av dokumentation, genomförande av underhållsberedningar och framtagning av underhållslösningar för Sveriges internationella insatser.

Insatsförmåga Luftvärn

I projekt InsatsFörmåga Luftvärn (IFLv) upphandlade FMV två nya systemenheter EldE 98 och LvC samt uppgraderar de befintliga systemenheterna EldE 97, PS-91 och UndE 23. Upphandlingen omfattar även ett nytt helt ledningssystem anpassat för luftvärnets behov.

Interop har som oberoende leverantör levererat ILS-tjänster under hela projekttiden.

Komnät Flygbas

Kommunikationsnät Flygbas är ett kommunikationsnätskoncept för flygbassystem med syftet att göra flygbaserna rörligare och att kunna nyttja det svenska flygbaskonceptet såväl nationellt som internationellt.

Interop har levererat ILS-tjänster under framtagningen av Komnät Flygbas.

Våra andra tjänster

Systemarbete

Systemarbete innebär att utifrån tekniska, taktiska och operativa målsättningsdokument genomföra kravanalys och kravtolkning i syfte att ta fram en sammanställd kravbild i en systemspecifikation.

Verifiering och validering

Verifiering och validering är två begrepp med olika betydelse. Verifiering är en självklar komponent i princip alla projekt, medans validering är något som görs efter att projektet levererat till kunden.

Ackreditering

Att ackreditera ett system är att godkänna systemet för användning i den kontext för vilken systemet är framtaget för att lösa en uppgift.